Aktualno / Javna razprava

ZA OBMOČJE ZA PEŠCE IN ZA USPEŠNO VODENO POSLOVNO CONO GLAVNI TRG

Pri vzpostavitvi območja za pešce na Glavnem trgu gre za uresničitev dolgoletnih prizadevanj zelo številnih pobudnikov in civilne javnosti. Kdor je v stiku z Novomeščani, ve, da si velika večina želi, da je območje Glavnega trga brez avtomobilov. Ko je občina decembra za kratek čas spustila avtomobile na Trg, je prišlo do številnih pobud, da se to prepreči. Pojavil se je celo poziv k množičnem protestu pred Rotovžem.

Peticija: 1500 podpisov kaže voljo ljudi

Na te pobude smo takrat v naši svetniški skupini Solidarnost odgovorili z objavo peticije na portalu predlagaj-nm.si. Z njo smo želeli preveriti, kakšno podporo v resnici ima ideja o območju za pešce v starem mestnem jedru. Odziv je bil množičen, v zelo kratkem času  je bilo zbranih 1500 podpisov. Vsem uporabnikom spleta smo omogočili tudi komentiranje pobude ter podajanje drugačnih predlogov.  Negativnih odzivov na predlog pešcone praktično ni bilo, podpora je bila skoraj enoglasna.

Glavni trg z avtomobili in brez. Fotografije Tomaž Golob (iz publikacije o konzervatorskem načrtu), Mestna občina Novo mesto, Uroš Lubej.

Glavni trg smo obnovili z denarjem Novomeščanov in s sofinanciranjem iz javnih skladov in tudi za to pripada vsem. Krajevna skupnost Center se je v imenu tukajšnjih stanovalcev nedvoumno zavzela za vzpostavitev pešcone. Na krajevni skupnosti ocenjujejo, da vsaj 80 odstotkov tukajšnjih prebivalcev predlog podpira. Dejstvo pa je, da je sama prenova vsaj v tem obdobju najbolj neposredno prizadela del lastnikov poslovnih prostorov oziroma njihovih poslovnih najemnikov, predvsem trgovcev.  Nekatere trgovine so se zaprle in trend je zaskrbljujoč. Zato je povsem razumljivo, da prihaja do revolta trgovcev.

Danes je pred Občinskim svetom Mestne občine Novo mesto odločitev o vzpostavitvi pešcone na Glavnem trgu.

Predlog nove prometne ureditve.

Občina ob številnih dobrih ukrepih (npr. krepitev stanovanjskega programa, subvencije itd.) po mojem mnenju nekoliko podcenjuje problematiko poslovnega sektorja. Tudi komunikacija v času prenove in tudi po njej ni bila najboljša, nekateri ukrepi zamujajo. Preveč se zanašamo na to, da bo trg sam postopoma rešil tudi ta problem. Poznamo namreč tudi slabe primere prenov in zaprtja mestnih središč za promet. Ob pomanjkanju neustreznih politik lahko do tega pride tudi v Novem mestu.

Nekaj predlogov aktivne politike do mestnega jedra

Predlagamo, da Mestna občina Novo mesto na podlagi smernic iz konzervatorskega načrta in drugih priporočil stroke vpelje ali pa okrepi inštrumente, s katerimi bo fizični prenovi sledila tudi oživljena vsebina. Naj povem, da predlogi niso naš izum niti naša last in da se nekateri že izvajajo oziroma so v načrtu izvajanja. Prav tako predlogi niso mišljeni kot dokončni. Predlagamo jih v javno obravnavo, pretres, dopolnitev ali spremembo.

 1. Občina mora vzpostaviti sistem mestnega menedžmenta, ki bo skrbel za profesionalno upravljanje mestnega središča. Okrepiti bi bilo potrebno marketing trgovin na drobno, turistično ponudbo, upravljanje praznih prostorov ter povezovanje vseh vpletenih. Upravljanje mestnih središč je uspešen inštrument razvoja številnih mest v Evropi. Pod vodstvom mestnega menedžerja je potrebno vzpostaviti koalicijo deležnikov, ki ima jasen cilj: zagotoviti čim bolj kvalitetno življenje za različne ključne ciljne skupine. Potrebujemo osebo, ki bo v stalnem stiku s poslovnimi subjekti, se z njimi usklajeval glede dogodkov in prireditev, ki bi morali biti stalnica na Glavnem trgu.
 2. Občina naj v sodelovanju z poslovnimi subjekti mestno jedro promovira kot poslovno, trgovsko in družabno središče.
 3. Občina naj okrepi aktivnosti izgradnje garažne hiše v mestnem jedru.
 4. Občina naj pohiti z vpeljavo javnega vozila – mestnega kavalirja, s katerim se bodo predvsem starejši in gibalno ovirani lahko prevažali po območju pešcone.
 5. Občina naj še okrepi programe subvencioniranja poslovnih, kulturnih in drugih programov na območju mestnega jedra ter program subvencioniranja najemnin.
 6. Mestna občina naj v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi vpelje inštrumente participacije občank in občanov pri upravljanju mestnih četrti in drugih delov občine. Vpelje naj se participativni proračun in vzpostavi sistem podajanja pobud po vzoru portala predlagaj-nm.si. Vključevanje občank in občanov je ključno za dobro upravljanje s prostorom.
 7. Občina naj preuči možnost okrepitve linij mestnega prometa, ki mestne četrti povezujejo z mestnim jedrom in naj te linije in na sploh uporabo mestnih avtobusov ustrezno promovira.
 8. Občina naj pospeši in še okrepi aktivnosti izgradnje kolesarske infrastrukture in stimulira uporabo kolesarjenja in pešačenja z dodatnimi ne zgolj infrastrukturnimi inštrumenti.
 9. Občina naj okrepi aktivnosti, da se bo ponovno organiziral dogodek »Noč nakupov« in podobni dogodki.
 10. Mestna občina naj se vključi v relevantna združenja zgodovinskih mest in z njimi izmenjuje izkušnje glede upravljanja zgodovinskih mestnih središč.
 11. Občina naj premisli o ustreznosti dosedanjega način sofinanciranja obnove fasad na Glavnem trgu in ga po potrebi spremeni oz. nadgradi.
 12. Občina naj premisli o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada, prek katerega bo možno pridobivati ugodna stanovanjska posojila za obnove.
 13. Občina naj premisli o vpeljavi inštrumenta subvencioniranja obrestnih mer za izgradnjo, prenovo, nakup stanovanjskih hiš.
 14. Občina naj premisli o dodatnem stimuliranju na davčnem področju za vse poslovne prostore, ki so zasedeni. Preuči naj tudi vprašanje, kaj se bo na tem področju zgodilo po vpeljavi nepremičninskega davka.
 15. Občina naj odpre tehnično-informacijsko pisarno za prenovo, ki bo v pomoč lastnikom nepremičnin pri prenovi stanovanj in stavb od načrtovanja do izvedbe ter vzdrževanja, seznanjanja lastnikov z možnostmi financiranja in subvencioniranja.
 16. Predlagamo, da občina pripravi javno razpravo o strategiji oživljanja mestnega jedra.
 17. Predlagamo, da občina odpre razpravo tudi o tem, kje v naši občini (v vseh mestnih četrtih) bi bilo še dobro vzpostaviti območja za pešce.

Vsi smo soodgovorni za življenje v skupnosti

Dodal bi, da ne smemo vse odgovornosti prelagati na politiko in na občinsko upravo, župana ter občinski svet. Okolje je zaradi razvoja človeške vrste pod izrazitim pritiskom in mu grozi uničenje. Ne smemo pristati na trditve, da Novomeščani pač ne bomo nikoli uporabljali koles in ne bomo pešačili in da navad ne bomo spremenili. Odgovornost politike je, da mora stimulirati dobre navade in preprečevati škodljive. Odgovornost za spremembe pa leži na vseh nas. Moramo se nehati izgovarjati na gričke, slabo infrastrukturo in lastno zaostalost. Ne smemo pristati na to, da je dolžnost občine, da vsakomur omogoči, da se do želene točke pripelje z osebnim avtomobilom. In ne moremo več pristati na status quo ali pa na to, da bodo nekaj dobrega storili drugi in da se nas to ne tiče.

Glavni trg naj torej postane območje za pešce, območje, kjer bo prijetno bivati in se družiti. Hkrati pa naj bo zgleden primer uspešno menedžirane poslovne cone v zgodovinskem mestnem jedru.

UROŠ LUBEJ, občinski svetnik, Solidarnost Novo mesto

KOMENTARJI DOBRODOŠLI! 

 

 

Članek je bil nazadnje posodobljen

1 komentar

 1. Uroš Lubej says:

  Dodajamo stališče Odbora za gospodarstvo:

  Odbor za gospodarstvo
  Številka: 9002-4/2018
  Datum: 17.4.2019
  ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
  MESTNE OBČINE NOVO MESTO
  ZADEVA: POROČILO ODBORA ZA GOSPODARSTVO
  NAMEN: Stališča, predlogi in sklepi h gradivom s področja pristojnosti odbora
  Poročilo s 3. seje Odbora za gospodarstvo, z dne 17.4.2019, se nanaša na naslednje točke s predloga dnevnega reda 5. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
  8. Predlog Odredbe o spremembi prometne ureditve ožjega mestnega središča
  Poročevalec:
  mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo
  PREDSEDNIK
  mag. Adolf ZUPAN, l. r.
  Priloga: Poročilo Odbora za gospodarstvo
  2
  Občinski svet Mestne občine Novo mesto
  Odbor za gospodarstvo
  Številka: 9002-4/2018
  Datum: 17.4.2019
  ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
  MESTNE OBČINE NOVO MESTO
  ZADEVA: POROČILO ODBORA ZA GOSPODARSTVO
  NAMEN: Stališča, predlogi in sklepi h gradivom s področja pristojnosti odbora
  Poročilo s 3. seje Odbora za gospodarstvo, z dne 17.4.2019, se nanaša na naslednje točke s predloga dnevnega reda 5. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
  8. Predlog Odredbe o spremembi prometne ureditve ožjega mestnega središča
  K 8. točki
  Predlog Odredbe o spremembi prometne ureditve ožjega mestnega središča
  Odbor za gospodarstvo je obravnaval gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel
  I.
  u g o t o v i t v e
  1. Odbor za gospodarstvo je obravnaval predlog nove prometne ureditve mestnega jedra iz vidika, kako je poskrbljeno za poslovanje gospodarskih subjektov v mestnem jedru Novega mesta v novih razmerah po zaključku obnove mestnega jedra in iz vidika pripravljenosti na razvoj turizma v mestu, še posebej pa obnovljenem mestnem jedru.
  2. Na podlagi pojasnil Občinske uprave, da:
  − je prometno ureditev, ki vključuje ureditev prometa, obvestilne table, omogoča dostavo, dostop interventnih vozil, ustrezno optimalno ureditev oz. dostope za stanovalce v mestnem jedru, brezplačen prevoz iz bližnjih parkirišč – Kavalir, v največji možni meri uskladila z zainteresiranimi deležniki;
  − meritve zasedenosti parkirnih prostorov v zaledju mestnega jedra kažejo, da so na le-teh še prosta mesta. To se naj bi z novo sodobno tehnično ureditvijo, ki bo zasledovala čim hitrejše obračanje koriščenja le-teh (omejitve parkiranj do dveh ur) še izboljšalo v korist večjih kapacitet parkirišč;
  − je iz teh parkirišč peš dostop možen v dveh do štirih minutah;
  − Občinska uprava že izvaja več ukrepov za lažje pogoje poslovanja (obračun nižjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, subvencioniranje najemnin, subvencioniranje obnove fasad);
  − se pripravlja še več novih drugih ukrepov v cilju nadaljnjega izboljšanja pogojev življenja prebivalcev tega dela mesta in poslovanja podjetij in obrtnikov;
  3
  − so z nakupom objektov na Germovi omogočeni pogoji za gradnjo novih stanovanj kot pomembnega elementa za oživljanje mestnega jedra;
  − je Svet KS Center soglašal s predlagano prometno ureditvijo.
  II.
  Odbor za gospodarstvo je sprejel naslednja
  sklepa:
  1. Odbor za gospodarstvo izreka priznanje Županu in Občinski upravi za izpeljavo tako zahtevnega in enega najpomembnejših projektov zadnjih desetletij v Mestni občini Novo mesto.
  2. Odbor za gospodarstvo
  podpira
  in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
  sprejem
  Predloga Odredbe o spremembi prometne ureditve v ožjem mestnem središču Novem
  mestu po skrajšanem postopku.
  III.
  Poleg sprejetih sklepov je Odbor za gospodarstvo sprejel še naslednje
  pobude:
  1. Mestna občina Novo mesto naj v najhitrejšem možnem času pripravi načrt dodatnih ukrepov za oživitev mestnega jedra Novega mesta s časovnico in odgovornimi nosilci izvedbe. V pripravo naj vključi zainteresirane deležnike soustvarjanja oživitve mestnega jedra Novega mesta.
  2. Odbor za gospodarstvo meni, da je primerna osnova za pripravo takega načrta gradivo Ministrstva za razvoj in tehnologijo RS iz leta 2017 z naslovom Upravljanje mestnih središč – Dobre prakse v Sloveniji in Avstriji (TCM – Town Centre Management, v katerega je vključenih preko 2500 evropskih mest).
  Pri pripravi teh ukrepov naj ima Mestna občina Novo mesto proaktivno vlogo. O pripravi ukrepov naj Občinska uprava obvešča Odbor za gospodarstvo.
  3. O novi prometni ureditvi in uporabi parkirišč se naj poleg običajnih načinov obveščanja (spletna stran MO NM) izvedejo še drugi možni načini, kot na primer učinkovite in razumljive obvestilne table za parkirna mesta v celotnem zaledju, pomoč pri uporabi teh parkirišč s pomočjo mobitela.
  PREDSEDNIK
  Odbora za gospodarstvo
  mag. Adolf ZUPAN, l. r.

Napiši komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*