Aktualno

V živo: 9. seja občinskega sveta (z dodano Platonovo Prispodobo z votlino)

Na našem portalu pilotno uvajamo novo rubriko: “Občinski svet v živo.” V tej rubriki bom občinski svetnik Uroš Lubej neposredno poročal s sej občinskega svet in njegovih delovnih teles. Namen rubrike je uveljavljanje polne transparentnosti pri delu Mestne občine Novo mesto, dvig politične kulture ter vključevanje občank in občanov v procese odločanja.

Začnemo ob 16.uri (ali pa kako minutko prej).

15.57

Tu smo, čakamo župana. Skladno s tradicijo je potrebno malce zamuditi.

15.58

Kaj nas čaka danes? Dnevni red:

 • Potrditev dnevnega reda
 • Potrditev zapisnikov 8. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta
 • Proračun za leto 2020 – druga obravnava
 • Proračun za leto 2021 – druga obravnava
 • Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrvarjev hrib – druga obravnava
 • Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped – Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
 • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skajšani postopek
 • Predlog odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
 • Strategija opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
 • Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2020
 • Premoženjsko pravne zadeve
 • Kadrovske zadeve
 • Poročilo župana
 • Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta

16.02

Ko je bil še svetnik, mi je, prekarnemu novinarju, vedno prinesel kavo.

Še vedno nismo začeli.

16.03

Župan Gregor je v dvorani, direktorica Vida ob njem, v prvi vrsti zgolj polovica njegovih mož in žena. Ima opozicija trenutno večino?

16.05

Svetnik Lojz mi pravi, da sem, ko sem poročal o seji kadrovske, “spet pozabil bistvo”. Ampak da ljudje dobijo občutek, kako vse skupaj izgleda.

16.06

TOK! TOK! TOK! Začenjamo.

Ne bo svetnikov Sare, Srečkota in še nekoga, pravi župan in ugotovi sklepčnost.

16.07

Neverjetno, nobenih predlogov za umik, nobenih pripomb. Potrdimo dnevni red, vsi za.

16.11

Potrdimo še zapisnik. … Ne… javi se svetnik Kobe. Drama se začenja.

Pravi, da zapisnik ne odraža dejanskega stanja na seji. Prosi, da se izvajanja prepiše iz magnetogram oziroma da se v zapisnik prve izredne seje zapiše, da je GAS pri postopku nakupa nepremičnine Podbreznik opozorila na morebitne kršitve zakona o stvarnem premoženju države.

Župan Gregor pravi, da sprejme, da se zapiše povzetek, da pa se ne prepisuje magnetograma. In da bo pri tem vztrajal.

Vsi so za, razen svetnik Lojz proti.

16.15

Sedaj pa proračun. O tem sem že pisal na predlagaj-nm.si (klikni za povzetek).

Župan Gregor bo sedaj povzel še ključne spremembe.

Proračun je celota, pravi, odraža 250 projektov na terenu. V predlogu je 23 milijonov investicij, veliko bomo počrpali transfernih prihodkov,7 milijonov bo zadolževanja. Ampak še vedno od leta 2015 zmanjšujemo zadolženost mestne občine. Če bo prišlo do razvojnih priložnosti, se bo potrebno tudi zadolžit. Na prihodkovni ravni je glavna korekcija to, da smo upoštevali predlog državnega proračuna. Povprečnina je v višini 589,11 evrov za 2020 in 588,30 evrov za 2021. Prihodke smo lahko dvignili, zato smo nekatere pripombe lahko upoštevali, pravi župan.

Glavne spremembe: dinamika investicija vodovoda Gornja Težka voda se spreminja, razsvetljava stadiona bo delno realizirana že letos, delno v naslednjem letu. Načrtovano je komunalno opremljanje Mrvarjevega hriba…

16.20

…župan nadaljuje s spremembami iz prve obravnave, bistvo ostaja enako. Izvedba OPPN v Mrzli dolini. V 2021 bo rekonstrukcija ceste Mali Slatnik – Petelinjek. Dve fazi bosta. Najprej v Malem Slatniku, nato še povezava z večnamensko potjo ob cestišču. In tako naprej, župan nadaljuje s spremembami. Verjetno vesela novica za krajevne skupnosti je povečanje za 90.000 evrov.

16.23

Župan sedaj pojasnjuje, zakaj vztraja pri pravici, da on prerazporeja sredstva, glede na sprejeti proračun.Navaja primer Podbreznika: če ne bi imel župan pristojnosti prerazporejanja, potem občinski svet ne bi mogel potrditi nakupa nepremičnin v Podbrezniku. Našteva še druge primere, s katerimi upravičuje “fleksibilnost”.

16.28

Pravi, da je bilo veliko vprašanj glede stanovanjske politike. V zadnjih dveh tednih je prišlo do podpisa pogodbe o prenosu zemljišč na območju Brod – Drage. V drugem letu bomo začeli s komunalnim opremljanjem tega področja. Želimo si javnih najemniških stanovanj, pravi župan.

(Vstopi svetnica Mojca.)

Sedaj se župan opredeljuje še do naših amandamjev. S svetnico Majo sva namreč edina, ki sva pripravila amandmaje. Župan pove, da sprejema amandma glede povišanja sredstev za socialne programe.

16.31

Sedaj pa o participativni proračunu. Po njegovi oceni so sveti krajevnih skupnosti dovolj legitimni, da ugotovijo, kakšno je okolje. Predlaga tudi, da se predlogi vendarle zbirajo tudi med krajani.

Glede občinskega supervizorja, pravi, da smo že vključeni v sistem ERAR. Pravi, da je zelo težko povezovat različne aplikacije. Pravi, da so s tem tudi dodatni stroški in da bi rezultat tega odtehtal.

Glede izdelave aplikacije za vlaganje prostorskih pobud, pravi, da to že obstaja in se mu zdi nesmiselno.

Snemanje občinskih svet. Pravi, da seje snemamo zvočno. Pravi, da je, če bi snemali še z videom, bi morda prišlo do pritiskov in nastopanja.

16.39

Govorijo predsednice in predsedniki odborov.

16.40

Svetnik Lojz pravi, da je 27 vasi, ki še nimajo kanalizacije, kljub temu da zakonodaja predvideva zgraditev do 2016. Zakaj je kanalizacija zgolj v petih vaseh? Kdaj bodo preostale? Smo ena najbolj razvitih občin na Dolenjskem.

Zanima ga, zakaj v načrtu razvojnih programov ni vključen nakup zemljišč ob 3. razvojni osi. Gradnja se bo odložila in spet bo kriv Šarec. Zakaj se je še dodatno zmanjšal strošek preplastitve občinskih cest?

Zakaj občina ne nameni sredstev za širitev optičnega omrežja… Otočec, Ratež še vedno nimata omrežja. Tam je več kot 20 poslovnih subjektov.Vsi delajo na prenos podatkov preko mobitela.

Rad bi imel obrazložitev denarja za oživljanje mestnega jedra. Zakaj ne bi občanu dali 30 evrov za vsak obisk?

16.45

Svetnik pod vprašaj postavlja tudi nakup nepremičnin v Podbrezniku. Opozarja na podjetnike, ki jih sedaj nič več ne vpraša.

Opozarja tudi na to, da so obvezne naloge občine izrazito podhranjene glede na mehke, nadstandardne projekte. Opozarja na prioritetne naloge občine (gradnja infrastrukture, kanalizacije ni, ceste razpadajo, dvigujejo se cene vrtcev). Med obveznimi nalogami občinami pa ni “Protokola župana”,ki mu namenjamo toliko sredstev kot za preplastitev cest.

Dodatno vprašanje: ali kršimo zakon z zadolževanjem. Ali smo v prekršku, ker smo presegli pet odstotkov.

Župan vskoči in pravi, da zakon govori o 8 odstotkih.

16.50

Predstavil sem svoje amandmaje. Participativni proračun, občinski supervizor, aplikacija za vlaganje prostorskih pobud, snemanje sej občinskega sveta.

17.02

Svetnica Maja pohvali to, da je župan podprl najin amandma glede razpisov za ranljive skupine. Zahvaljuje se v imenu teh organizacij, saj bo tako denar prišel do občanov.

Maja razlaga razliko med obstoječim sistemom in participativnim proračunom. Opozarja, da gredo v to smer Brežice, Semič. Pravi, da je pomembno, da lahko o odstotku občinskega denarja odločajo tudi krajani. Izboljšuje kakovost življenja, krepi participacijo, zvišuje transparentnost, gradimo zaupanje v krajevno skupnost, v občinsko upravo in v demokracijo na sploh. Gre tudi za to, da s širšim konsenzom dajo predloge na glasovanje. Uresničeni so tisti predlogi, ki so dobili največji konsenz. Pravi, da je obstoječi sistem dober, da ga je treba nadgraditi. Upam, da bomo v naslednjem letu vsaj v eni krajevni skupnosti izvedli ta participativni proračun. Upam, da bo dobra izkušnja in da bo teh krajevnih skupnosti več.

Govori svetnica Jasna. Pohvali pripravo proračuna. Ne bo pa podprla amandmajev. Zdi se ji, da so krajani in krajanke že obveščeni pod rubriko seje občinskega sveta. Tudi to porabo za aplikacijo bodo občani videli. Že ob samem predlogu amandmaja so ljudje rekli, če nimamo kaj bolj pametnega za predlagati.

17.08

Govori svetnica Alenka. Pravi, da so pooblastila župana vseeno prevelika. Predlog proračuna – zdi se ji, da mu niti sami ne verjamete povsem. Prerazporejate, dajete nove postavke. Samo za vodovod Težka voda: že v letošnjem proračunu je bila in so bila sredstva prerazporejene za Velodrom in za leseno kolesarsko konstrukcijo. Veliko je bilo prerazporeditev. Bilo jih je kar 68. Nekaj potrdimo, potem pa se ne realizira.

Tudi realizacija evropskih sredstev: ni. Imamo prenapihnjen proračun. Ravno zaradi prerazporeditev.

Še glede investicij DARS. Opozarja, da se je občina zavezala, da bo izvedla odkupe, da bodo narejeni projekti….

Župan ji skoči v besedo …

…. Svetnica Alenka nadaljuje. Poanta je, če prav razumem, da občina ne izkorišča potenciala, ki ga predstavja gradnja tretje razvojne osi. Občina zaostaja s projekti, ki bi jih morala pripraviti.

17.14

Govori svetnik Adolf. Je vesel, da je nekaj več denarja za ljudi, v mehke projekte. Z vidika operativnega izvajanja proračuna pozdravlja visoko pristojnost župana za prerazporejanje. Tak pristop je nujen, pravi. Zaupa županu.

17.15

Oglasi se svetnik Janez, v imenu Liste Gregorja Macedonija. Županu zaupajo, MO mora biti agilna, okretna … Prav je, da se preteklo obdobje zaključi. Tudi na osnovi tega polovimo zaostanke v preteklosti.

Amandmajev ne podpirajo. Ideje so v redu, ampak so naivni. 100 ur programerskega dela lahko reši vse? Pravi, da bi bilo dobro, da je nek kazalnik, kaj se dogaja s pobudami.

Ideja participativnim proračunom: ideja je všečna. V Novi Gorici in Mariboru je začetni zagon zamrl. Ker taka stvar prinese kup novih vprašanj. Dobro se mu zdi, da bi tovrstne ideje povezali. Zdi se mu, da se odpravljajo sveti krajevnih skupnosti.

17.22

Z Majo replicirava. Maja pravi, da so sveti del tega procesa participativnega proračuna in da je tak sistem pripravljen. Sam Janezu repliciram, da iz njegovih besed sledi, da v bistvu podpira pobudo za to aplikacijo, saj je njeno bistvu ravno v tem, da omogoča vlaganje pobud in spremljanje realizacije njihovih uresničitev.

Svetnik Janez pravi, da on zagovarja, da to naredimo v okviru obstoječega sistema.

17.25

Oglasi se svetnik Marko, ki podpira proračun zaradi različnih razlogov. Podpira participacijo, vendar bi rad drugačno izvedbo. Pri tem ne gre za to, da imamo seznam “glasbenih želja”. Opozori tudi na pomen kolesarjenja. Mnoge občine, tudi na severu, imajo to izjemno dobro razvito in to smer podpira.

17.26

Svetnik Franci podpira proračun. Pravi, da je bistvu participacije v tem, da občani prispevajo svoj tolar, evro. Ne pa, da je nekdo sposoben izpolnit nek spletni obrazec.

17.30

Župan Gregor odgovarja …

Morda je to pravi trenutek, da si oddahnemo ob prvem odlomku slavne Platonove Prispodobe z votlino:

Platon, Prispodoba o votlini

Zamisli si, da ljudje bivajo v nekakšni podzemeljski jami, ki ima v smeri svetlobe široko odprtino. V njej živijo od mladih nog z okovi na nogah in vratu, tako da se ne morejo ganiti in morajo nenehno gledati naravnost predse. Svetloba jim prihaja od ognja, ki gori visoko za njihovim hrbtom. Med tem ognjem in prikovanimi ljudmi vodi zgoraj pot; vzdolž nje si zamisli nizek zid, podoben pregraji, ki si jo navadno postavijo glumači pred gledalci, da nad njo izvajajo svoje umetelnosti.

Ob tem zidu, tako si predstavljaj, nosijo ljudje razne stvari tako, da molijo prek zidu, med drugim tudi kamnite in lesene kipe ljudi in drugih živali, skratka vse umetniške izdelke, pri čemer se nekateri pogovarjajo, drugi molčijo.

“Nenavadni so ti tvoji priklenjenci, nenavadna je tvoja prispodoba.”

Podobni so nam! Kajti ne vidijo ničesar drugega kakor svoje sence in sence drugih ljudi, ki jih svetloba ognja meče na nasprotno steno votline.

Isto velja tudi za stvari, ki jih nosijo mimo njih.

In ko bi se lahko drug z drugim pogovarjali, potem bi bili prepričani, da govore o resničnih stvareh, čeprav bi pogovor tekel le o sencah, ki jih vidijo. In ko bi v njihovi ječi prišel z nasprotne stene odmev, kakor hitro bi kdo mimoidočih spregovoril, bi gotovo bili prepričani, da govori mimoidoča senca. Nasploh: ti ljudje ne bi imeli za resnično ničesar drugega kakor samo sence stvari, ki jih je izdelala človeška roka. (se nadaljuje)

 

17.34

Svetnik Lojz replicira županu.

Gregor pravi, da se je zmotil za eno ničlo.

Lojz omenja kanalizacijo. Pravi, da Kučan in Janša in Šarec niso krivi.

Kakor koli že, županu je treba odvzet pooblastilo.

Še svetnica Alenka hoče repliko.

“Bomo videli na koncu leta,” zaključi župan.

17.44

Najprej glasujemo o amandmajih. Naš amandma, ki ga je navsezadnje vložil župan, je sprejet (21:0). Občinski svet pa je zavrnil ostale naše amandmaje, se pravi Novo mesto še ne bo dobilo participativnega proračuna (6:18), aplikacije za vlaganje pobud (4:18), snemanja sej občinskega sveta (3:21) ter občinskega  supervizorja (2:18).

17:48

Občinski svet je sprejel proračun v celoti. Nisem ga podprl, čeprav mnogo stvari seveda podpiram. Ampak participativni proračun je bistven del našega programa, tako da je to težko podpreti.

Platon, Prispodoba o votlini (2)

In sedaj pomisli, kaj bi bilo z njimi, ko bi se osvobodili, odvrgli okovje in bi se otresli nevednosti. Lahko bi se zgodilo samo to. Ko bi bil kdo od njih osvobojen in prisiljen, da takoj vstane, obrne glavo, zapusti svoj prostor in pogleda proti svetlobi, ko bi pri tem občutil bolečino in zaradi svetlobnega blišča ne bi mogel gledati stvari, katerih sence je prej videl – kaj misliš, da bi odgovoril, če bi mu kdo rekel, da je prej gledal samo prazne ničevosti, zdaj pa da je bliže resničnosti in bolje vidi, ker je njegov pogled obrnjen k resničnim stvarem? In ko bi mu kdo tedaj pokazal posamične stvari in ga vprašal, kaj pomenijo – ali ga ne bi s tem spravil v zadrego, ker je slej ko prej prepričan, da je bilo to, kar je prej gledal, resničnejše kakor to, kar mu zdaj kažejo?

17.54

Govori višja svetovalka Polona iz občinske uprave. Predstavila bo predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava. Našteva, kaj vse je bilo narobe v predhodnem odloku, glede na analizo Ministrstva za okolje. Zelo natančno predstavlja spremembe.

Svetnik Lojz opozori na dejstvo, da občani plačujejo enako ne glede na to, ali je njihovo podstrešje izkoriščeno ali ne.

Župan Gregor ga opozori, da sedaj ne govorimo o podstrešjih, ampak samo o zemljiščih.

Svetnik Lojz nadaljuje.

Polona odgovarja, da podatke pripravlja GURS in da je odlok jasen.

Svetnik Lojz izzove svetnika Francija, ki je šef geodetske uprave  Novo mesto. Slednji odgovarja.

Župan hoče dati zadevo na glasovanje, ampak svetnik Lojz bi rad še enkrat besedo.

Naposled le glasujemo.

18.17

Sprejemamo spremembo odloka o ustanovitvi vrtca Pedenjped. Omogočili mu bomo ustanovitev razvojnega oddelka.

18.21

Gremo h parkiranju. Županu bomo dali pooblastilo, da bo lahko na podlagi sprejetih kriterijev izdal sklep o znižanju cene za celoletno parkiranje za 35 %, če je tak sklep v interesu urejanje celovite prometne politike. Ampak še bolj pomembno je tole. V sistem plačljive parkirnine se uvrščajo tudi parkirišča ob občinskih javnih inštitucijah (tistih, ki delujejo v mestnem jedru). Če prav razumem gradivo, gre za parkirišča ob OŠ Center, parkirišče ob občinski stavbi na Seidlovi ulici, parkirišče ob ulici na Loko (pod Defranceschijevo ulico) in parkirne prostore (tiste, ki so v lasti občine) v parkirni hiši TUŠ.

Pred časom smo tudi mi že vložili tovrstno pobudo.

18.37

Oglasi se najprej svetnica Vesna. Opozarja na Dolenjski muzej, odvzeli jim bodo parkirišča in jih dali v javno rabo. V Dolenjskem muzeju nasprotujejo temu, opozarja na službena vozila, kako bo s prostorom za stranke. Kakšna bo rešitev za vse tiste, ki pridejo v službo z avtom.

Oglasim se tudi sam. Povem, da se mi zdi smiselno, da je to korak naprej. Nekateri imajo sedaj dejansko privilegij brezplačnega parkiranja. Večina ljudi plačuje parkirnine, nekateri, ki pa so v javnih službah, parkirajo zastonj.  Načeloma drži, da se je potrebno usmerjati v alternativne oblike. Glavni problem je seveda v tem, da teh alternativ dejansko ne omogočamo (mestni potniški promet, kolesarske steze).

Svetnik Lojz pravi, da ne smemo dovoliti županu, da izpelje klientelističnega predloga. Gre za sistemsko korupcijo na občinskem nivoju. Svetnik Lojz govori o pooblastilu županu (da zniža ceno parkirnine).

Oglasi se svetnik Primož. Je za sprejetje odloka. Mislim, da gre za to, da se naredi red pri parkiranju. Premik v glavah. Namreč parkirno mesto ni samo po sebi umevno. Strinja se z svetnico Vesno glede parkirišča P + R. Da se omogoči parkiranje tistim, ki so iz oddaljenih krajev. Je korak k bolj napredni družbi.

Oglasi se tudi svetnica Marjanca. Podpre svetnico Vesno. Gre za lastnino muzeja.

Župan Gregor takoj odgovori: “Ni lastnine zavodov ali muzejev, je samo občinska lastnina,” poduči.

Svetnik Franci podpira. Predlaga pa, da bi na začetku bila parkirnina na začetku nekoliko nižja.

Oglasi se dr. Rok. Opozarja na gasilce in reševalce. Prav bi bilo, da jih nagradimo s parkirnimi mesti.

Svetnik Matjaž opozori na to, da nismo naredili nič, dokler ne bodo vozili avtobusov. Edina razlika bo v tem, da morajo plačati dovolilnico.

Odgovarja Miloš, iz občinske uprave. Pojasnjuje bistvo sprememb. Omenja celostno prometno strategijo. Ugotovili smo,da je potrebno v sistem javnega parkiranja vključiti tudi ta parkirišča. Niso se pogovarjali z zavodi. Nismo se pogovarjali, zajeli pa smo površine, ki so v lasti javnih inštitucij. Javni potniški promet je bil zracionaliziran, če bodo potrebe, se lahko povezave spreminjajo. Zaradi varnosti otrok pri OŠ Center bodo tam še vedno zapornice, vendar se bodo odpirale zgolj za tiste, ki bodo imeli dovolilnice. Glede CeROD-a in države Miloš pove, da so stvari odprte in da se o tem že tudi župan pogovarja.

Platon, Prispodoba o votlini (3)

In ko bi ga prisilili, da gleda svetlobo, bi ga zabolele oči. Zato bi se hitro obrnil spet k stvarem, ki jih lahko gleda, in bil prepričan, da so le-te jasnejše kakor to, kar mu zdaj kažejo.

In ko bi ga kdo s silo odvlekel k težko pristopnemu izhodu in ga ne bi prej izpustil, dokler ga ne bi pripeljal na sončno svetlobo, bi ga to gotovo vnevoljilo in mu prizadejalo muke. In ko bi prišel na sončno svetlobo, bi imel oči polne blišča in ne bi mogel spoznati nobene od stvari, ki jih imamo mi za resnične.

Navaditi bi se moral, mislim, na svetlobo, če bi hotel gledati predmete tu zgoraj. V začetku bi najlažje prepoznaval sence, nato zrcalne podobe ljudi in drugih stvari v vodi, pozneje nje same. Stvari na nebu in nebo samo bi laže opazoval ponoči ob svetlobi zvezd in lune kakor podnevi ob soncu in njegovi svetlobi.

Nazadnje pa bi lahko gledal ne le podobe sonca v vodi ali na kakem drugem predmetu, temveč sonce samo na njegovem prostoru in takšno kakršno je.

In potem bi lahko prišel do sklepa, da je sonce tisto, ki določa leta in letne čase, ki vlada vsemu vidnemu svetu in je počelo vsega, kar je moč videti. (se nadaljuje)

Potrdimo z 18 glasovi za in 5 proti.

18.48

Na vrsti je Strategija opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Občina je naročila strategijo, s katero se bodo lažje odločili, ali je smiselno nekje graditi javni kanalizacijski sistem. Precej obsežna zadeva, predstavljata jo gospoda iz podjetja Vodar.

Svetnik Goran pove, da se mu zdi dokument zelo dober. Dokument bo dal osnovo, da bo prišlo do realizacije.

19.09

Svetnik Lojz prosi župana Gregorja, koliko je stala izdelava tega dokumenta. Dokument ni možno imenovati strategije.Gre za povzetek dejanskega stanja. Kje naj bi se delala kanalizacija, je bilo jasno že pred leto 2016.Samo še eno metanje davkoplačevalskega denarja skozi okno. Skladno z zakonodajo bi morali že do 2016 to izvesti. Veliko je vasi brez kanalizacije (Podgrad,Uršna sela, Žihovo selo itd.). Problematično je to, da v razvojnih programih ni predvidenih teh projektov. To je mrtva črta na papirju! To je katastrofa, primer, kako se ne sme delati.

Podžupan Bojan misli, da je dokument korektno izdelan. Rešena so ključna vprašanja: koliko bo vse skupaj stalo. Nazadnje smo to naredili leta 2010. Občanom lahko sedaj odgovorimo, kako bodo reševali svojo kanalizacijo. Mislim za naprej: kaj bomo naredili z odloki. Male čistilne naprej: ne smem biti preveč različnih; občani bi morale razbremeniti s pogodbami; naliti je treba čistega vina glede stroškov. Občan mora vedeti, kakšni bodo stroški.Oproščen bo prispevkov, ampak ko bo zamenjal kompresor, bo prišlo do problema. V bližini vodovarstvenih okolij bo treba določiti, kakšno čistilno napravo bo dovoljena. Drugače pa mislim, da imamo koretno narejeno strategijo.

19.12

Tudi svetnik Franci Bačar podpira zadevo. Pogreša oceno pričakovano vrednost individualnih čistilnih naprav. Treba bo to narediti, drugače ne bomo imeli zadeve finančno ovrednotene. Nekaterih naselij ni. Izdelati bi morali neko zbirno karto, da bi se vsak občan lahko našel na njej. To je nujno narediti, da ne bodo občani prepuščeni uradniku. Konkretno vprašanje: iz Gabrja gre kanal v Novem mestu. Ob tem kanalu so vasi Pangrč Grm, Hrušica, Hrib, ki niso vključena v ta kanal. Ste prepričani, da je bolj smotrno, da se gre tu v indivdualne čistilne naprej? Svetnik Bačar se tudi jezi, ker se uporablja imena iz starih vojaških kart.

Svetnica Alenka pravi, da je dokument pomanjkljiv, ker ni celovite informacije. Pogrešam operativni program. Uredba nalaga, da je potrebno urediti do leta 2023. V proračunih teh investicij ni, rabimo pa 5 milijonov. Predlaga razširitev sklepa. Župan naj pripravi operativni program v nekem roku (npr. 4 mesecev).

19.22

Podžupan je pa vesel tega dokumenta. Srečanja z občani bodo sedaj lažja. Lahko se bo oprl na njega in napotil občana. Strinja se tudi z g. Bačarjem Francijem, da je treba neka aplikacija.

19.23

Gospodje odgovarjajo na svetniška vprašanja.

 

Medtem v votlini …

In dalje! Ko bi ga zdaj spomnili na njegovo prvo bivališče, na njegovo takratno znanje in na sojetnike – kaj misliš, ali se ne bi čutil srečnega zaradi te spremembe in se mu ne bi smilil tisti, ki so še ostali tam?

In če so takrat tam doli obstajale počastitve in nagrade za tistega, ki je mimoidoče stvari natanko prepoznal in si najbolje vtisnil v spomin, katere so šle mimo naprej, katere pozneje in katere sočasno, ter tako najlažje sklepal na to, kaj je imelo priti – ali misliš, da ga bo še kako mikalo po tem svetu in bo zavidal tistim, ki spodaj uživajo moč in ugled? Ali pa se mu bo godilo, kakor pravi Homer, da bi hotel biti za hlapca, za dnino garal pri živih in raje pretrpel vse, kakor da bi živel v onem prividnem svetu?

19.41

Župan podpira predloge svetnice Alenke. Malo bi jih spremenil.

19.43

Svetnica vseeno misli, da ne bi spreminjali njenega predloga.

19.47

Župan vztraja pri svojem. Ampak, njegova koalicija ni razumela njegovih navodil in je pri glasovanju potrdila predlog opozicijske svetnice! Navajeni so glasovati za… Zakaj se niso zmotili, ko smo glasovali o participativnem prorčaunu?

Sprejeli smo letni program športa.

19.53

Gremo k premoženjskim pravnim zadevam. Prostovoljno gasilsko društvo želi urediti lastništvo na parceli v Gabrjah. Po Zakonu o gasilstvu jim pripada lastništvo nad nepremičninami, ki jih upravljajo (poenostavljeno povedano). Nepremičnina pa imajo status javnega dobrega, zato mora občinski svet ta status odvzeti, zato, da bo lastništvo tudi formalno postalo gasilsko. Sprejmemo.

19.54

Sedaj pa še predlog načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

S tem aktom bomo določili, kaj lahko župan počne z občinsko nepremičnin premično lastnino, pa tudi, kaj lahko kupuje in najema. Načeloma določimo, da se odproda, kar ne potrebujemo, in kupi, kar potrebujemo. In župan potem s tem mešetari naprej. Za premično premoženje je določena meja 10.000 evrov – se pravi, kar je manj, lahko župan odloči sam, brez podlage v tem aktu.

Predlog župana je, da v letu 2020 odprodamo za 1,5 milijone evrov nepremičnin. Kupili pa bomo za 1,3 milijone evrov nepremičnin ter za 400,000 premičnin.  V letu 2021 pa bi prodali za 1 milijon evrov ter jih kupili za 880.000. Poleg tega pa bi nabavili še za 400.000 evrov premičnin.

Tudi to svetniki potrdijo.

Smo že pri kadrovskih zadevah. O teh več na tej povezavi. 

19.57

Sledi poročilo (piar) župana. Pri tej točki župan obvešča o vseh svetlih plateh svojega delovanja. Dobili smo nagrado za mestno jedro. Podpisali smo še eno pogodbo za projekt tematske poti na Kettejevem drevored, sanacija drevoreda. 470.000 vreden projekt, več kot pol denarja bo dala EU. Med drugim se bo nekaj dreves odstranilo, nekaj zamenjalo in nadomestilo. Širi se sistem GONM. Petnajsta postaja pri podjetju Adria. Enako bo pri Qlandiji, ustni dogovor je tudi glede železniških postaj. Danes je pomemben dan za mobilnost, pravi župan.

…. in še zaključek Prispodobe z votlino:

In potem še to premisli! Ko bi se tak človek znova vrnil v podzemeljsko jamo na svoj stari prostor, ali mu ne bi bile oči potem, ko bi prišel iz sonca, zapolnjene s temo?

In ko bi tam moral spet tekmovati v prepoznavanju in razločevanju senc s stalnimi jetniki, čeprav so mu oči otopele in se mu bodo še po daljšem času navadile teme, ali se mu ne bi vsi smejali in rogali, ker se je s svojega pohoda v gornji svet vrnil s pokvarjenimi očmi? Rekli bi, da se ne splača taka pot. In če bi jih poskušal osvoboditi in odpeljati v gornji svet, bi ga ubili, če bi se ga lahko polastili in bi to lahko storili. (KONEC)

 

20.07

…župan omeni še, da je velik interes za sofinanciranje sterilizacije mačk, denar je bil zelo hitro porabljen in bomo temu namenili dodaten denar.

 

Še pobude svetnikov.

Svetnica Vesna ima vprašanje, kaj je z obnovo mostu v Šempetru. Zakaj se nič ne zgodi, kljub opozorilom krajanom. Razpis je bil razveljavljen. Kaj sledi sedaj? Kdaj lahko krajani pričakujejo urejen most?

Zanima jo tudi športni park Pluska. Športno društvo se dogovarja s krajevno skupnostjo, vendar neuspešno. Občina je odgovorila, da je to stvar dogovara. Svetnica je sama pripravila pogodbo, ker je krajevna skupnost pasivna. Še vedno ni podpisana. Športno društvo se obnaša kot dober gospodar. Svetnica prosi za posredovanje in pomoč športnemu društvu.

Župan takoj odgovori. Razveljavili smo zaradi previsoke cene.

Občina ne bo šla mimo krajevne skupnosti, pravi župan.

Svetnik Jani je na vrsti.

20.13

Kdaj bo Komunala nadaljevala z zamenjavo azbestnih cevi po vodovodnem omrežju, npr. Stopiče, ga zanima.

Svetnik Goran pa pravi, ali se je možno usmeriti k odstranitvi plastične embalaže na prireditvah, ki jih organizira Mestna občina. Pa na Glavnem trgu bi tudi lahko bilo tako.

Podžupan Bojan ima tudi pobudo. Namera pošte, da zapre poslovalnico v Bršljinu. Nedopustno je, da se tako klesti stroške. To je neprijazno do starejših občanov. Omenja novomeško gospodarstvo, ki daje veliko v proračun.

Svetnica Maja čestita za priznanje glede trajnostne mobilnosti. Ulica Ob Težki vodi je zelo obremenjena, odseki se posedajo, so nevarni.Kakšen jenačrt občine? In vprašanje, v kakšni fazi je realizacija brvi.

Župan na hitro odgovarja: Projekt je že bolj ali manj pripravljen. Glede brvi tudi napredujemo. Upa, da bo prišlo do dogovora z lastnikom.

Še svetnik Lojz. Zanimajo ga stroški mebrane Velodroma. In glede urejanjem zelenih površin. Strošek se je povečal za 34.000 evrov. Kaj je razlog, da se vaši napovedi niso uresničile in je stroške za občane bistveno večje.

KONEC

 

 

Članek je bil nazadnje posodobljen

Napiši komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*